+45 70 20 48 40 gm@greenmatic.dk

Salgs- og leveringsbetingelser

Gyldighed 
Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er skriftligt aftalt. 

Tilbud 
Indtræder der i tidsrummet mellem tilbudsafgivelsen og levering ændringer i told, afgifter, materiale- og valutariske forhold og øvrige handelsforbehold forbeholder vi os ret til dækning af de forøgede udgifter. 

Alle priser er ekskl. merværdiafgift og eventuelle statsafgifter. 

Levering 
Levering sker fra GreenMatic’s forretningsadresse. 

Såfremt der indtræder forsinkelser i den angivne leveringstid, kan køber ikke, medmindre andet skriftligt er accepteret, ophæve handlen. Vi forbeholder os ret til delleveringer. 

Ved eventuel forsinkelse forbeholder vi os ansvarsfrihed for alle indirekte følger af forsinkelsen, herunder driftstab, tidstab, avancetab o. lign. Ved forsinkelse kan der alene rejses krav om erstatning såfremt det konkret kan bevises, at forsinkelsen havde væsentlig betydning for køber. 

Forsendelse 
Ved transport fra GreenMatic’s forretningsadresse, forsendes alle varer på den måde vi til enhver tid finder mest hensigtsmæssig. 

Forsendelse sker på købers regning og risiko og beskadigelser og forsinkelser under forsendelse erstattes derfor ikke. 

Betaling 
Betalingsbetingelserne er som angivet i tilbud, ordre anerkendelse og faktura. Ved senere betaling end angivet, beregnes renter 3 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdag, som er fakturadatoen. 

Ved ordrer på DKK. 50.000,00 og derover erlægges betaling således: 

2/3 ved ordreafgivelse 

1/3 ved slutlevering, herunder modregnes rabatter. 

Køber er ikke berettiget til at modregne med evt. modkrav på sælger, medmindre disse er skriftligt anerkendt, ligesom køber ikke har ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. 

Ejendomsret 
Ejendomsretten af enhver leverance overgår først til køber når faktura er betalt. 

Tegninger, beskrivelser, modeller o. lign, der er udviklet vederlags frit i forbindelse med tilbud, forbliver GreenMatic’s ejendom. Sådant materiale må ikke i nogen henseende misbruges eller videregives til tredjemand og skal tilbageleveres til GreenMatic, såfremt tilbudet ikke accepteres. 

Leverer GreenMatic software, herunder programmel og knowhow, bevarer GreenMatic alle rettigheder hertil. 

Køberen er alene i det omfang det er aftalt eller forudsat, berettiget til at anvende det materiale, som GreenMatic har udarbejdet og materialet må ikke overdrages til andre uden forudgående aftale med GreenMatic. 

Idriftsættelse, Montering, Transport, Overnatning
Køber sørger for egen regning og risiko for den fornødne montørassistance. Såfremt det ifølge aftale påhviler GreenMatic at give anvisninger eller retningslinier ved montagen, gennemføres dette efter GreenMatic`s vurdering. Ved forsinkelser uden GreenMatic’s skyld, betaler køberen de hermed forbundene ekstraomkostninger, beregnet ud fra de til enhver tid gældende regler. Transport & overnatning er ikke inkluderet, faktureres særskilt efter gældende regler. 

Reparation 
En fast reparationspris indebærer, at produktet kan repareres under normale forhold og at produktet ikke har alvorlige skader og defekter. Ekstraomkostninger til udbedring vil blive faktureret særskilt. 

Enheder, der indeholder applikationer, bør kunden sikre backup inden reparation, idet GreenMatic ikke er ansvarlig for tab af applikationer i forbindelse med reparation. 

Ombytninger 
GreenMatic påberåber sig at fakturere ombytningsenheden til fuld pris, hvis der er sket uautoriseret ændring af indsendte vare. 

Exchange 
Det defekte produkt skal returneres inden for 1 uge fra købsdatoen. Det defekte produkt skal være identisk og i en tilstand, således det kan repareres. Hvis det defekte produkt ikke er returneret inden for den fastsatte tid eller det ikke kan repareres, vil forskellen mellem salgspris og Exchange pris blive faktureret. 

Ansvar for mangler og fejl 
Vi bestræber os på altid at levere varer, der opfylder normer og specifikationer, i henhold til hvad vore datablade angiver. Overholdes disse specifikationer ikke, eller hvis udstyret i øvrigt er behæftet med fejl og mangler, påtager vi os at udbedre eller ombytte defekte dele uden omkostninger for køber, når udstyret returneres til vor adresse, men har ikke ansvar herudover, ligesom køber ikke kan hæve handlen, såfremt vi udbedrer eller ombytter senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af det returnerede. 

Omkostninger og risiko ved returnering til vor adresse påhviler køberen. 

Produktansvar 
Vi er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler om produktansvar, dog er ansvaret begrænset til dæknings-omfanget af vor produktansvarsforsikring. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er vi ikke ansvarlige for driftstab, avance tab eller andet direkte tab. 

Reklamation 
Reklamationer over manko eller andre synlige fejl og mangler skal ske indenfor 5 arbejdsdage fra leverancens modtagelse. I modsat fald er køber afskåret fra at gøre fejlen eller manglen gældende. 

Returnering af varer 
Varer, der er fremstillet specielt efter købers ønske, tages ikke retur. 

Standardvarer kan kun tages retur efter forudgående særskilt aftale, til fakturabeløbet minus 20 % og forudsat returnering sker i ubrudt, original emballage. Omkostninger og risiko ved forsendelse til vor adresse påhviler køberen 

Værneting og lovvalg 
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Sø- og Handelsretten i København efter dansk ret. 

GreenMatic er altid parat med råd og vejledning vedrørende din reparation.

Kontakt os

GreenMatic A/S

Kirstinehøj 54A
2770 Kastrup
Tlf.: 7020 4840
Fax: 7020 4847
Mail: gm@greenmatic.dk
www.greenmatic.dk